2023 -2024 VARSITY & JV Boys Basketball2022-2023 VARSITY Boys Basketball2022-2023 JV Boys Basketball2021 -2022 VARSITY Boys Basketball2021 -2022 JV Boys Basketball2021 -2022 FRESHMEN Boys Basketball2020 - 2021 VARSITY Boys Basketball2020 - 2021 JV Boys Basketball2020 - 2021 FRESHMAN Boys Basketball2019-2020 VARSITY Boys Basketball2019 -2020 JV Boys Basketball2018-2019 VARSITY Boys Basketball2016 VARSITY Boys Basketball2019 - 2021 Sun Prairie YOUTH Basketball