VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (1)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (2)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (3)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (4)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (5)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (6)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (7)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (8)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (9)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (10)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (11)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (12)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (13)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (14)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (15)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (16)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (17)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (18)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (19)VARSITY vs. Hartford (Round 1 Playoff) 10-20-23 (20)