2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (1)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (2)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (3)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (4)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (5)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (6)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (7)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (8)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (9)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (10)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (11)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (12)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (13)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (14)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (15)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (16)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (17)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (18)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (19)2-20-24 VARSITY vs. Sun Prairie West  (20)