4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (1)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (2)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (3)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (4)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (5)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (6)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (7)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (8)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (9)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (10)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (11)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (12)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (13)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (14)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (15)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (16)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (17)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (18)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (19)4-6-24 VARSITY vs. Janesville Craig (20)