5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (1)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (2)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (3)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (4)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (5)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (6)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (7)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (8)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (9)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (10)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (11)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (12)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (13)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (14)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (15)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (16)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (17)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (18)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (19)5-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (20)