2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (1)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (2)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (3)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (4)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (5)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (6)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (7)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (8)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (9)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (10)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (11)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (12)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (13)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (14)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (15)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (16)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (17)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (18)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (19)2-1-22 Varsity vs. Janesville Craig (20)