5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (1)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (2)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (3)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (4)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (5)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (6)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (7)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (8)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (9)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (10)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (11)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (12)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (13)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (14)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (15)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (16)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (17)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (18)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (19)5-16-23 VARSITY vs. Janesville Craig (20)