VARSITY vs. Sun Prairie West (1)VARSITY vs. Sun Prairie West (2)VARSITY vs. Sun Prairie West (3)VARSITY vs. Sun Prairie West (4)VARSITY vs. Sun Prairie West (5)VARSITY vs. Sun Prairie West (6)VARSITY vs. Sun Prairie West (7)VARSITY vs. Sun Prairie West (8)VARSITY vs. Sun Prairie West (9)VARSITY vs. Sun Prairie West (10)VARSITY vs. Sun Prairie West (11)VARSITY vs. Sun Prairie West (12)VARSITY vs. Sun Prairie West (13)VARSITY vs. Sun Prairie West (14)VARSITY vs. Sun Prairie West (15)VARSITY vs. Sun Prairie West (16)VARSITY vs. Sun Prairie West (17)VARSITY vs. Sun Prairie West (18)VARSITY vs. Sun Prairie West (19)VARSITY vs. Sun Prairie West (20)