4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (1)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (2)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (3)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (4)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (5)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (6)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (7)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (8)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (9)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (10)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (11)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (12)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (13)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (14)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (15)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (16)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (17)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (18)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (19)4-20-23 VARSITY (Senior Night) vs. La Follette (20)