IMG_01 (2)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (3)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (5)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (7)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (8)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (11)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (12)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (12.5)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (13)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (14)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (15)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (16)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (17)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (18)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (19)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (20)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (21)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (22)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (23)Varsity Scrimmage vs. DeForest 3-19-21 (24)