Gary JOE Wouters 1940-2021 (2)Gary JOE Wouters 1940-2021