2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (1)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (2)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (3)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (4)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (5)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (6)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (7)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (8)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (9)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (10)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (11)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (12)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (13)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (14)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (15)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (16)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (17)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (18)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (19)2-24-22 Varsity SENIOR Night vs. Madison West (20)