VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (0)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (1)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (2)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (3)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (4)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (5)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (6)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (8)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (9)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (10)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (11)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (12)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (13)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (14)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (15)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (16)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (17)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (18)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (19)VARSITY Level 3 Playoff vs. Slinger 11-3-23 (20)