1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (1)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (2)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (3)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (4)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (5)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (6)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (7)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (8)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (9)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (10)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (11)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (12)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (13)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (14)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (15)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (16)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (17)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (18)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (19)1-16-24 VARSITY vs. Janesville Craig (20)