1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (1)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (2)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (3)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (4)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (5)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (6)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (7)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (8)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (9)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (10)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (11)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (12)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (13)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (14)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (15)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (16)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (17)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (18)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (19)1-5-23 VARSITY vs. Sun Prairie West (20)