2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (1)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (2)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (3)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (4)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (5)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (6)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (7)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (8)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (9)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (10)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (11)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (12)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (13)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (14)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (15)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (16)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (17)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (18)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (19)2-15-24 VARSITY vs. Sun Prairie West (20)